Logo

APROZ K & K s.r.o.
391 17 Košice č.p. 9

IČ: 03818993
DIČ: CZ03818993

Ing. Miloslav Kosobud
Tel. +420 773 291 163
E-mail:

Ing. Jakub Kratochvíl
Tel. +420 775 574 062
E-mail:        


Projekce

Projektovou dokumentaci zpracováváme v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb. (v platném znění):

 • Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
 • Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Rozsah a obsah dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 a) až e) pro územní a stavební
 • Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
 • Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
 • Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

Rozsah námi zpracovaný projektů je závislý na dohodě s investorem a obsahem smluvního ujednání. Samozřejmě také zohledňuje obor, pro který je zpracováván.

Složka                            Jeřáb

Ke stavebnímu povolení standardně obsahuje následující části:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů stavby a jejího okolí

C.2 Koordinační situační výkres se zakreslením řešeného objektu, hranic pozemku, přípojky inženýrských sítí, napojení na místní komunikaci a další příslušné údaje informující o pozemku

D. Dokumentace objektu

D.1.1. Stavebně architektonické řešení

 • Technická zpráva
 • Půdorys základů
 • Půdorysy jednotlivých podlaží
 • Půdorys krovu
 • Půdorys střechy
 • Příslušné řezy objektem
 • Pohledy
 • Pokud se jedná o stavební úpravy již stávající stavby je nutné do dokumentace zahrnout také stávající stav objektu se zakreslenými bouracími pracemi.

D.1.2. Stavební konstrukční část

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4. Technika prostředí staveb

 • Zdravotně technické instalace (vodovod, kanalizace)
 • Silnoproudá elektrotechnika (elektroinstalace, hromosvod a uzemnění)
 • Vytápění

Popřípadě další dokumentace dle na přání zákazníka (rozvody plynu, rozvody vzduchotechniky, další provozní technologie)

E. Dokladová část

Obsah dokladové části je závislý na zadání a smluvním rozsahu každého projektu. Standardně obsahuje stanoviska dotčených orgánů, posudky a výsledky vedené v průběhu zpracovávání projektové dokumentace (hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, průkaz energetické náročnosti stavby).

Projekt pro stavební povolení zpracováváme v rozsahu, ze kterého je možné zpracovat kalkulační rozpočet, který je využitelný pro předběžné výběrové řízení. Rozpočet je předmětem volby investora při jednání o smluvním rozsahu díla.